"Hoe eenvoudig wil je het hebben?" 

De komende 10 tot 15 jaar gaat de gehele economie op de schop. Te beginnen met de auto-industrie komt elke pijler van de economie onder druk te staan. Ook de verzekeringsbranche en het bankwezen ontspringen de dans niet. De winnaars hebben één ding gemeen. Ze werken met deze vraag als vertrekpunt, zonder concessies! Een mooi voorbeeld is Tesla. Wat kunnen we van hen leren?

Masterplan iLetsel 2017 tot 2019

Onze Missie

De letselschaderegeling in Nederland eigentijds maken door het faciliteren van het gehele dossierproces. Direct betrokkenen maken gebruik van een online dossier dat leidt tot efficiënter werken.
Het plezier in het werk, de beleving en de motivatie bij de behandelaars, neemt toe en het letselschadeslachtoffer komt nu daadwerkelijk centraal te staan.
Een tikkende tijdbom in onze branche is de uitwisseling van medische informatie, die vaak via het zeer onveilige email kanaal plaatsvindt. Daardoor komt de privacy van de letselschade-slachtoffers in gevaar. Daar doen we wat aan!

Ga er maar even voor zitten...

De oorspronkelijke opzet van iLetsel was een gezamenlijk dossier dat door alle partijen (incl. verzekeraars!) wordt gebruikt, elk met eigen bevoegdheden.

Dit zou een time-warp voor de letselschadebehandeling in Nederland en wellicht een Ted-Talk van Theo Kremer, destijds directeur van het PIV, kunnen hebben opgeleverd, althans, daar hebben we samen wel eens over gefilosofeerd.

In dat licht gezien heeft iLetsel gefaald, hoewel het technisch gesproken morgen zo zou kunnen :)

Belangenbehartiging

De belangenbehartiging daarentegen heeft iLetsel omarmd en alleen al in de afgelopen maanden zijn er meer nieuwe deelnemers bijgekomen dan in het jaar ervoor. Er zijn meer dan 40 deelnemende bedrijven aangesloten op het platform.

Nu wordt ruim 25% van de letselschades in Nederland binnen een iLetseldossier afgewikkeld en we gaan door met het uitbreiden van het aantal deelnemers en streven zo naar 50% van de dossiers in 2019.

Ontwikkeling

Samen met onze iLetsel gebruikers werken we doorlopend aan uitbreiding van de mogelijkheden. Regelmatig worden krachtige nieuwe tools uitgerold. Dit stimuleert klaarblijkelijk de creativiteit van onze gebruikers waardoor het verlanglijstje vanzelf weer wordt aangevuld.

iLetsel loopt hierdoor wel verder (voor)uit in de markt wat vervolgens weer nieuwe deelnemers aantrekt.

Die deelnemers zijn voornamelijk belangenbehartigers maar iLetsel is er ook voor andere bedrijven die een rol spelen binnen de letselschaderegeling.

Twee arbeidsdeskundigenbureaus, een groot medisch expertisecentrum en een loonschadebedrijf doen inmiddels mee en ik ben in gesprek met een onderzoeksbureau dat voor een fixed fee verkeerssituaties in kaart kan brengen of op professionele wijze een getuigenverklaring opnemen.

Dat zijn zaken waar je als belangenbehartiger vaak niet (meer) aan toe komt waardoor het initiatief noodgedwongen aan de verzekeraar wordt (over)gelaten.

Letselteam

De deelnemende belangenbehartigers behandelen hun letseldossiers op een unieke en klantvriendelijke manier en onderscheiden zich daardoor in de branche.

Om dat te verzilveren is Letselteam.nl ontstaan. (De website is momenteel In ontwikkeling)

Op deze website worden de deelnemers in de schijnwerpers gezet.

Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om zich op Letselteam.nl met het eigen bedrijfsprofiel te presenteren.

De bezoeker van Letselteam.nl kan vervolgens doorklikken naar de deelnemer wat voor nieuwe cliënten zorgt.

Met de inschakeling deze week van een gespecialiseerd bedrijf, Grizzly New Marketing, dat de techniek en vindbaarheid van de Letselteam website gaat optimaliseren en reclamebureau MMX, is het definitieve startschot gegeven voor de uitrol van het Letselteam.

Ook potentiële (professionele) gebruikers van iLetsel vinden op Letselteam.nl informatie over de mogelijkheden van iLetsel zodat zij zich kunnen oriënteren op toetreding tot iLetsel.

Met gebruikmaking van de deskundigheid bij de deelnemers gaan we gedetailleerde informatie over letselschade en alles daaromheen bundelen. Hierdoor wordt Letselteam.nl ook de belangrijke informatiebron binnen de branche en voor letselschadeslachtoffers (Letselbase.nl).

Nieuwe diensten

We gaan via mogelijkheden van het netwerk aan onze deelnemers meer diensten aanbieden wat de beleving van iLetsel bij onze gebruikers ten goede komt. Niets hoeft, alles mag, geldt hier als stelregel :)

  1. Online medisch advies
  2. Uitwisseling medische informatie
  3. iLetsel-interim
  4. iLetsel-consultants
  5. Community
  6. Mobility
  7. Online schadestaat

1. Online medisch advies

Recent is aan het iLetselplatform een virtueel medisch adviesbureau, voorlopig genaamd iMediQ, toegevoegd.

De medisch adviseur die (vast of als free-lancer) adviseert binnen iMediQ krijgt rechtstreeks toegang tot (delen van) het dossier dat door de belangenbehartiger is aangemaakt op iLetsel..

De belangenbehartiger legt daarvoor in zijn dossier een digitale verbinding naar iMediQ, wat overigens niet meer betekent dan een paar klikjes.

De voor de advisering van belang zijnde informatie over het letsel zoals het letselformulier, de getekende medische machtiging, de vraagstelling en eventueel al aanwezige medische informatie is door de belangenbehartiger binnen het dossier zichtbaar gemaakt voor de medisch adviseur zodat deze direct aan de slag kan.

De medisch adviseur zal het advies vervolgens direct in het iLetseldossier opstellen en plaatsen zodat dit op hetzelfde moment door de belangenbehartiger kan worden verwerkt.

Hiermee wordt een tijdwinst van weken bereikt en worden lijntjes veel korter.

Alle informatie blijft op deze manier ook binnen de beveiligde omgeving van iLetsel.

(Toelichting: Het is te verwachten dat verzekeraars een aanbeveling gaan opstellen waarin wordt aangedrongen op één medisch adviseur. Ik ben van mening dat dit geen goede zaak is. Het slachtoffer heeft recht op het advies van een eigen medisch adviseur. De argumenten van verzekeraars richten zich op de doorlooptijd waardoor de letselschadebehandeling wordt vertraagd en de kosten. Daar zit wel wat in. Met de nieuwe werkwijze, waarbij medisch adviseurs (online) rechtstreeks in bestaande iLetseldossiers adviseren, bieden wij een alternatief waarbij de elementaire rechten van de slachtoffers niet worden aangetast en tegelijkertijd aan de bezwaren van verzekeraars tegemoet wordt gekomen. Hierbij zijn ook de medisch adviseurs gebaat, de aanbeveling raakt immers ook rechtstreeks hun belangen.)

2) Uitwisseling medische informatie, als de Hyperloop

De uitwisseling van medische informatie kun je in onze branche zien als een tikkende tijdbom. Deze informatie wordt veelal via het zeer onveilige emailkanaal verzonden, notabene op verzoek van verzekeraars zelf, ongetwijfeld wegens gebrek aan beter. Via het iLetsel netwerk is het (al) mogelijk om deze informatie veilig op de goede plaats te krijgen, ook al is men zelf geen iLetselgebruiker.

Medische informatie en privacy. Hoe duidelijker wil je het hebben?

3) iLetsel-Interim

Het aantal deelnemers van iLetsel mag sterk zijn gegroeid, de werkwijze is overal hetzelfde, want er wordt met één systeem gewerkt.

Elke deelnemer kan worden geconfronteerd met zaken als langdurige ziekte of vertrek van een medewerker, een andere calamiteit of bijvoorbeeld een plotselinge toename van de hoeveelheid dossiers.

Ik ga enkele interims, met uiteraard ruime ervaring in de letselschadebehandeling, inwerken in iLetsel zodat zij, mocht het nodig zijn, kunnen worden ingeschakeld om een deelnemer tijdelijk te ondersteunen.

Daarvoor volstaan dan een paar kliks waarmee een deelnemer zelf een iLetsel interim kan bijkoppelen in een dossierbestand die dan direct aan de gang kan gaanom de dossiers op niveau te houden. Uiteraard kan dat vanaf elke lokatie.

4) iLetsel-Consultant

Tot nu toe probeer ik zoveel mogelijk het inwerken van nieuwe deelnemers binnen iLetsel zelf te verzorgen. Door het steeds sneller groeiende aantal deelnemers is dat geen optie meer. Ik ga in ieder geval één collega inwerken op masterclass niveau zodat deze op afroep door een deelnemer kan worden ingehuurd om de medewerkers snel binnen iLetsel op weg te helpen of bij te praten.

5) Community

In het verleden hebben wij al wat ervaring opgedaan met het delen van informatie tussen de gebruikers. Daarvoor bestond de menu-optie "Campus".

We gaan deze functionaliteit t.z.t. terugbrengen waarmee voor de belangenbehartiging relevante informatie als jurisprudentie (en de strekking hiervan), vaknieuwtjes, rekenmethodieken etc. voor en door de gebruikers gedeeld kan worden. Dit is interactief.

In navolging van de gebruikersmiddag in het najaar van 2015 organiseren we de komende periode ook één of enkele gebruikersbijeenkomsten.

Naast keynotes over iLetselontwikkelingen en Q&A is er vooral plaats voor nadere kennismaking en uitwisselen van tips-and-tricks.

6) Mobiele toegang

Cliënten van de deelnemers krijgen een mooie cliëntenpagina waar zij, gemakkelijker dan bij de huidige inzage, de voor hen relevante informatie kunnen vinden, reacties kunnen geven en vragen stellen en stukken kunnen uploaden naar hun dossier, vergelijkbaar met de apps van zorgverzekeraars.

Ook onze deelnemers krijgen een vergelijkbare tool die uiteraard op elk device werkt.

7) Online schadestaat

Om een schade goed te regelen is inzicht in de omvang van de schade een eerste vereiste. De schadestaat in het iLetseldossier vervult hierbij een centrale rol. Elke schadepost kan worden toegelicht en van bewijsstukken voorzien. Natuurlijk berekent de iLetsel-schadestaat zelf ook de schade maar de kern zit in de goede onderbouwing van de posten.

Sinds kort maakt een grote rechtsbijstandverzekeraar gebruik van de schadestaat van iLetsel. Gezien de belangstelling gaan we de schadestaat ook als afzonderlijke dienst aanbieden.

Het werken met een excel is dan niet meer nodig.

Samen wat samen kan

Mochten er ontwikkelingen zijn die de positie van belangenbehartigers in het algemeen raken kunnen we als community ons beraden op de meest geëigende reactie, zoals bij de medische advisering.

Daarnaast is het zo dat, nu wij met ons allen 25% van de cliënten hebben, er 75% nog niet onze kant op komen.

Dus zetten we samen de schouders eronder om in ieder geval een deel van die 75%, door de lokroep van Letselteam.nl en als aanvulling op onze eigen kanalen, onze kant op te krijgen.

Manual

 Ik ga samen met een aantal deelnemers binnen iLetsel een manual opstellen voor het gebruik van iLetsel die uiteindelijk ook tips voor de letselschaderegeling zelf zal gaan bevatten.

Tot slot

Ik besluit met nog wat kleine zaken, zoals het centraal aanbieden van veelgebruikte documenten en standaardbrieven en de lijnen staan 24 uur per dag open voor nieuwe ideeën.